بازدید رئیس بنیاد امور بیماری های خاص از خانه ای بی

خانم دکتر فاطمه هاشمی، رئیس محترم بنیاد امور بیماری های خاص در بازدید از خانه ای بی (۳۰بهمن ماه۹۶) قول مکاتبه با رئیس جمهور و پیگیری وضعیت بیماران دردمند پروانه ای را دادند. زندگی بیماران ای بی در دست من