خبر: در مان بیماری ای بی

درمان بیماری ای بی ، رویا یا واقعیت ؟ محققان ایتالیایی با همکاری تیم المانی در بیمارستان بخوم المان موفق شدند زندگی را به یک بیمار پروانه ای بازگردانند.حسن،کودک چهار ساله اهل سوریه که در اثر بیماری ای بی هشتاد