مسئول محترم، متاسفانه چشم های زینب هنوز سالم هستند!

مسئول محترم، متاسفانه چشم های زینب هنوز سالم هستند! . (۱) خانه ای گرم و ساده و دوست داشتنی که دو دختر پروانه‌ای که هر دو تحصیلات دانشگاهی دارند در آنجا زندگی می کنند. بوی زخم و چرک به مشام