مصاحبه سید حمیدرضا هاشمی با شبکه سلامت در نمایشگاه کتاب تهران

سید حمیدرضا هاشمی، مدیرعامل خانه ای بی، با حضور در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از غرفه خانه ای بی بازدید کردند و سپس در برنامه زنده شبکه سلامت حضور پیدا کردند.

غرفه خانه ای بی در نمایشگاه کتاب تهران

غرفه خانه ای بی در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران به آدرس: مصلی تهران، سالن سازمان ها و نهاد ها.  منتظر دیدار شما هستیم.