گزارش: کمک هزینه واریزی دارو و درمان

با احترام، گزارش کمک هزینه واریزی به حساب بیماران در سالهای ۹۵، ۹۶ و ۹۷ در ادامه خدمت نیکوکاران و حامیان خانه ای بی، ارائه می گردد.   سال ۱۳۹۵   سال ۱۳۹۶   سال ۱۳۹۷   جمع کل

گزارش: سهمیه ارسال پانسمان توسط خانه ای بی

با احترام، گزارش ارسال پانسمان در سالهای ۹۵، ۹۶ و ۹۷ در ادامه خدمت نیکوکاران و حامیان خانه ای بی، ارائه می گردد. گزارش سال ۱۳۹۵   گزارش سال ۱۳۹۶   گزارش سال ۱۳۹۷  

گزارش: درخت آرزوها

با احترام، گزارش درخت آرزوها در سالهای ۹۵، ۹۶ و ۹۷ در ادامه خدمت نیکوکاران و حامیان خانه ای بی، ارائه می گردد.   لیست کلی درخت آرزوها به تفکیک اقلام   لیست جامع درخت آرزوها